تشکيل پرونده دانشجويی

 تأیيد اوراق و مدارک تحصيلی

 برابر با اصل نمودن اوراق، مدارک تحصيلي و گذرنامه

 تجديد گذرنامه دانشجويی

 مهر خروج دانشجويی

 معرفی نامه تخفیف بلیط هواپيما - ایران ایر

 معرفی نامه برای گمرک

 گواهی اشتغال به تحصيل

 انتقال به دانشگاه های داخل کشور

 سایر اطلاعات مفید

       امور کنسولی

                              سجلات و احوال شخصیه

                                    صدور شناسنامه

                                    تعويض شناسنامه

                                    امور مربوط به شناسنامه

                                    درخواست صدوراولین کارت 

                                    درخواست صدور گواهی تجرد

                                    درخواست ثبت ازدواج

                                    درخواست ثبت طلاق

                                    ثبت فوت و حمل جنازه به ايران

                                    درخواست نصب قيم موقت برای صغار

                                    درخواست نصب امين موقت (برای اموال بلاصاحب)

                                    سرپرستی اطفال بی سرپرست

                                    درخواست تنظيم وصيت نامه

                                    تصديق امضاء و تسجيل اسناد

                                    ترجمه مدارک

                                    صدور گواهی عدم سوء پيشينه

                                    نظام وظيفه و خريد خدمت سربازی

                                    ابلاغ اوراق قضايی به افراد

                                    ثبت موقت کشتی

                                    مقررات مربوط به دريافت عکس

                              تابعیت

                                    اتباع  ایرانی

                                    مدعی تابعیت ایرانی

                                    بقاء به تابعیت پدر خارجی

                                    تحصیل تابعیت ایران

                                    رجوع به تابعیت اصلی (خارجی)

                                    رجوع به تابعیت اصلی (ایرانی)

                                    موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

                                    ترک تابعیت ایرانی

                                    شناسایی تابعیت خارجی

                                    بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی

                                    قوانین مربوط به تابعیت

                                    مقررات مربوط به دریافت عکس

                              گذرنامه - برگ عبور - روادید (ویزا)

                                    صدور گذرنامه

                                    تجدید گذرنامه

                                    تغییر محل اقامت در گذرنامه

                                    درج مهر خروج مکرر در گذرنامه

                                    درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه

                                    درج مهر خروج دانشجویی در گذرنامه

                                    عابرین غیر مجاز

                                    مقررات مربوط به دریافت عکس

                                    صدور برگ عبور

                                    صدور انواع روادید

                                    نشانی برخی سازمانها و وزارتخانه های دولتی ایران

       امور دانشجویان و دانش آموزان

                               مقررات و خدمات تحصیلی

                                    امور دانشجویان ایرانی

                                    امور دانشجویان غیر ایرانی

                                    انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاههای داخل کشور

                                    امور دانش آموزان ایرانی

                                    معافیت تحصیلی

                                    ارزشیابی مدارک تحصیلات خارجی

                                    مقررات مربوط به دريافت عکس

       امور اجتماعی

                               مسائل حقوقی و خدمات عمومی

                                    کسب خبر از وضعیت افراد

                                    ایرانی های زندانی در خارج از کشور

                                    خارجی های زندانی در ایران

                                    اعزام بیمار به خارج از کشور

                                    تایید مدارک پزشکی

                                    اشیاء و مدارک پیدا شده در خارج از کشور

                                    جذب دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور

                                    ضبط اموال در گمرک

                                    مشکلات و اختلافات مالی ایرانی ها با خارجیها

                                    اختلافات خانوادگی ایرانی ها